Janesa's Million Dollar Baby

"Sammi"

Owned by Katy Stalnaker

Pedigree